2012- I.-II. félév munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 20/276/2012 zo dňa 17.04.2012 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2012 nasledovne:

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2011
 1. Kontrola nakladania a vyúčtovania finančných prostriedkov (kontrola účtovných dokladov) poskytnutých z rozpočtu mesta klubu FK DAC 1904, a.s. Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2011
 1. Kontrola na mestskom úrade ohľadne dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 31.03.2012
 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe vykonaných kontrol v II.polroku 2011 a v mesiacoch január a február 2012
 2. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 3. Kontrola majetkovo - právnych vzťahov, ktoré tvoria predmet zmluvných vzťahov Dunajskostredského parkovacieho družstva a prešetrenie nezlučiteľnosti funkcií v družstve
 4. Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h)   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred Mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 24/370/2012 zo dňa 27.09.2012 schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012 nasledovne:

 1. Kontrola dodržiavania ustanovení Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 23/2009 o o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v znení VZN č. 9/2011 a 25/2011
 • Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 30.09.2012
 1. Následná kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných na základe Plánu kontrolnej činnosti na I.polroku 2012
 2. Následná finančná kontrola príjmov za správne poplatky a evidencie správnych poplatkov na mestskom úrade
 • Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 30.09.2012
 1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, prijatých v I. polroku 2012
 2.  Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h)   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch.

Cookies