Városi rendeletek javítási módszerei

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A jogorvoslati eszköz érvényesítésének helye, határideje és módja

 

Rendes jogorvoslati eszköz (fellebbezés)

A fellebbezésből világosan ki kell tűnni, hogy

  • ki a fellebbező
  • azon határozat számát és keltezésének időpontját, amely ellen a fellebbezés irányul
  • mire hivatkozik a fellebbező
  • határozati javaslat a fellebbviteli szerv részére

Mód:

-        írásban

-        szóban (jegyzőkönyvezve) 

-        távírón (faxon), amelyet legkésőbb 3 napon belül írásban vagy szóban (jegyzőkönyvbe mondva) meg kell erősíteni

Határidő:

Az átruházott államigazgatási tevékenységi körbe tartozó ügyekben a határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. A fellebbezést a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely címen lehet benyújtani.

A város eredeti hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 30 napon belül lehet fellebbezni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. A fellebbezést a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely címen vagy az illetékes bíróságon lehet benyújtani.

Rendkívüli jogorvoslati eszközök:

 A közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény alapján a rendes jogorvoslati eszközökön kívül rendkívüli jogorvoslati eszközökkel is lehet élni:

·         újrafelvételi eljárás

·         döntés-felülvizsgálat fellebbezési eljáráson kívül

·         ügyészi óvás

 

Újrafelvételi eljárás

·  a közigazgatási hatóság jogerős határozatával  lezárt eljárása, az eljárás ügyfelének javaslatára újraindítható a törvényben taxatív meghatározott okokból

·  benyújtás helye – azon közigazgatási hatóság, amely az utolsó fokú határozatot hozta  

· határidő -  3 hónappal azt a napot követően lehet benyújtani, hogy az ügyfél tudomást szerzett az újrafelvétel indokairól, legkésőbb azonban 3 éven belül a döntés jogerőre emelkedésének napjától

· mód - a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény alapján

 

Döntés-felülvizsgálat fellebbezési eljáráson kívül

· A döntést, amely jogerős, saját kezdeményezésére vagy más indítványára felülvizsgálhatja a döntést meghozó közigazgatási hatóság (58. §) legközelebbi magasabb szintű közigazgatási hatósága,

 

Ügyészi óvás

· ügyész teszi

 

A jogerős határozat bírósági felülvizsgálata (Polgári perrendtartás 248.§)

Ha a fellebbezési eljárás a kérelmező kérésének nem tesz eleget, akkor a határozat kézbesítésétől számított 2 hónapon belül az illetékes bíróságon lehet vádat emelni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. (kivéve a Polgári perrendtartás mellékletében meghatározott esetek, amelyben kikötésre került a határozatok bírósági felülvizsgálata)

 A javaslat (vád) benyújtásának feltételei:

·  a határozat az összes rendes jogorvoslati eszköz kimerítése után  jogerőre emelkedett

·  javaslatot csak az eljárás résztvevője nyújthat be, amelyet ügyvéd vagy jogász képvisel, ha ő maga vagy alkalmazottja, amely a bíróságon képviselné, nem rendelkezik jogi végzettséggel 

·  a felülvizsgálati javaslatnak a következő kellékeket kell tartalmazni: 

 - a javaslat mely bíróságnak címzett

 - a javaslattevő személyét

 - a város megtámadott határozatának megjelölését

 - annak megjelölése, hogy milyen terjedelembe támadja meg a határozatot

 - azon indokok feltüntetése, melyek a határozat törvénytelenségére utalnak

 - végleges határozati javaslat.

 

Dunaszerdahely Város a kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézése során objektívan biztosítja a valós tényfeltárást a gazdaságosság és az ésszerű idő alapelvei betartása mellett.

A kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézése során a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény és későbbi módosításainak alapvető szabályaival összhangban és egyéb rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell eljárni, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik.

A város a természetes személyek és jogi személyek jogairól és kötelességeiről való döntése során az átruházott államigazgatási tevékenység végrehajtását érintő ügyekben a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint jár el, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik.

A város a természetes személyek és jogi személyek jogairól és kötelességeiről való döntése során az önkormányzati tevékenység végrehajtását érintő ügyekben a közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint jár el, a város által kiadott határozattokkal szembeni jogorvoslati eszközökről a bíróság dönt, kivéve, ha külön törvény másként nem rendelkezik. 

Cookies