2016- I. és II. félév munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016:

 

Uznesením č. 203/2016/10 zo dňa 16.02.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II.polrok 2015
 • cieľ kontroly: overovanie plnenia prijatých uznesení,

 

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016
 • cieľ kontroly: overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

 

 • Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 2/2015 zo dňa 10. februára 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2015
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,

 

 • Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene o doplnení niektorých zákonov
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: máj 2016
 • cieľ kontroly:  dodržiavanie správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančných operácií alebo ich častí,

 

 • Kontrola pokladničných operácií
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: marec 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a správnosti a preukázateľnosti vykonávania pokladničných operácií,

 

 • Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami
 • kontrolovaný subjekt: Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami

 

 • Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 • Kontrola výkonu zimnej údržby pozemných komunikácií – odhrňovanie snehu, posyp vozoviek, ručné čistenie priechodov pre chodcov
 • kontrolovaný subjekt: Municipal Real Estate s.r.o. Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2016 do 31.05.2016

 

 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisoch na Mestskom úrade a v mestských organizáciách.

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016:

 

Uznesením č. 300/2016/14 zo dňa 27.09.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 • Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty
 • kontrolované subjekty:
 1. ZŠ Dunajská Streda – Jilemnického ul.
 2. ZŠ Dunajská Streda – Smetanov háj
 3. ZŠ Z.Kodálya s vyuč. jazykom maď.
 4. ZŠ Á.Vámbéryho s vyuč. jazykom maď.
 5. ZŠ Gy.Szabóa s vyuč. jazykom maď.
 6. Centrum voľného času
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 28/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

 

 • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

 

 • Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti telesnej kultúry a športu poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 233/2016/11 zo dňa 19.04.2016
 • kontrolované obdobie: rok 2015
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 zo dňa 10.02.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

 

 • Kontrola príjmov z úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 zo dňa 08.04.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby v znení neskorších zmien

 

 

Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

 • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

Cookies