Informatikai fejlesztési koncepció

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Informatizácia je proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií (IKT) do bežného života. Možno ju považovať za jednu z najvyšších priorít Eú ako aj Slovenska.

Slovenská republika prijala dokument s názvom „Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR“ a následne prijatím národnej lisabonskej stratégie „Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa prihlásila k Lisabonskej stratégii a tým i k podpore informatizácie spoločnosti vôbec. Európska komisia prijala 01.06.2005 strategický rámec „i2010 – A European Information Society for growth and employment“, ktorý v oblasti informačnej spoločnosti stanovil priority, medzi ktorými sa nachádzajú aj lepšie verejné služby. Ministerstvo financií SR vydalo „Stratégiu informatizácie verejnej správy“, v ktorej uvádza stratégiu smerovania Slovenska v oblasti informatizácie verejnej správy do roku 2013 s definovanými strategickými cieľmi. Dňa 21.05.2008 vydalo Ministerstvo financií SR „Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy“. Dokument pojednáva o základných princípoch verejnej správy (formovanie právneho rámca, infraštruktúra, digitalizácia úsekov správy) ako aj o architektúre integrovaného informačného systému verejnej správy (základné komponenty architektúry).

V súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a v súlade s vydaným „Metodickým pokynom na tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy“ sú obce a samosprávne kraje povinnými osobami, ktoré vypracúvajú a predkladajú koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) na schválenie Ministerstvu financií SR.

Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Dunajská Streda do rolu 2013 vznikla z dôvodu potreby definovať zámery a ciele, ktoré chce mesto Dunajská Streda v oblasti informatizácie dosiahnuť ako aj definovať jednotlivé kroky, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie vytýčených cieľov. Časový horizont, ktorým je koniec roku 2013, je vzhľadom na rýchlosť, akou sa informačné technológie a následne aj možnosti ich využitia rozvíjajú, dostatočný. Vypracovanú koncepciu treba chápať ako otvorený dokument, strednodobú víziu, ktorá definuje žiadaný stav v oblasti informatizácie verejnej správy za účelom poskytovania kvalitných služieb občanom (fyzických osobám) a firmám (právnickým osobám) atraktívnejším a jednoduchším spôsobom. Realizáciou tejto koncepcie bude mesto Dunajská Streda postupovať k naplneniu vízie o modernom a efektívne fungujúcom meste s verejnou správou spájajúcou samosprávu, občanov a súkromný sektor navzájom. Informatizácia samosprávy je jedným z kľúčových nástrojov na zefektívnenie procesov, širšie včlenenie občanov do chodu samosprávy.

Mesto Dunajská Streda plánuje výrazne zvýšiť využívanie IKT technológií v oblasti komunikácie medzi občanom a samosprávou prostredníctvom elektronických služieb. Rozšírením služieb na internete podnietime záujem o jeho využívanie.

Oblasť informatiky je popri všeobecne platných normách a medzinárodných štandardoch upravená predovšetkým zákonmi SR a štandardmi informačných systémov štátnej správy a samosprávy. Základný legislatívny rámec je tvorený nasledovnými zákonmi a prijatými štandardmi ...

CsatolmányNahratéMéretLetöltés
PDF icon Ďalej...2013-11-19 08:11:32220.13 KBLetöltés
Cookies