2015- I. és II. félév munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015:

 

Uznesením č. 40/2015/3 zo dňa 10.02.2015 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 nasledovne:

 

- Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II.polrok 2014

 

- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2014

 

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015

 

- Kontrola evidencie a vybavovania sťažností

- kontrolované obdobie: rok 2014

 

- Kontrola prevzatia parkovacích automatov od Dunajskostredského parkovacieho družstva spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. po ukončení platnosti zmluvy o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011

 

 

Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch

 

- Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015:

 

Uznesením č. 144/2015/8 zo dňa 29.09.2015 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 nasledovne:

 

 • Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I.polrok 2015

 

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených v mesiaci september 2015

 

 • Kontrola dodržiavania príkazov primátora vydaných v I.polroku 2015

 

 • Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: od 01.01.2015 do 31.08.2015

 

 • Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: november 2015

 

 • Kontrola nákupu a čerpania cenín – stravných poukážok
 • kontrolovaný subjekt: Mestský úrad
 • kontrolované obdobie: I.polrok 2015

 

Cookies