2013- I. félév munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 28/439/2013 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2013 nasledovne:

 1. Následná finančná kontrola pokladničných operácií na mestskom úrade
 • kontrolované obdobie: od 01.04.2012 do 31.05.2013
 1. Následná finančná kontrola v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede so zameraním na kontrolu hospodárenia s majetkom
 • kontrolované obdobie: rok 2012
 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II.polrok 2012
 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov vykonaných kontrol v II.polroku 2012 a v mesiacoch január a február 2013
 2. Kontrola vyberania a evidencie poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2012
 1. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na základe vykonanej kontroly NKÚ zo dňa 24.10.2012.
 2. Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cookies