2017 év munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017:

 

Uznesením č. 387/2017/17 zo dňa 14.02.2017 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 nasledovne:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie verejnosti v maďarskom jazyku
 • kontrolované subjekty:
 • základné školy: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • Základná umelecká škola,
 • materské školy: MŠ Eleka Benedeka s VJM  – Benedek Elek Óvoda, MŠ s VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova u., MŠ Jesenského u., MŠ – Óvoda, Komenského u., MŠ – Óvoda, Námestie SNP, MŠ – Óvoda, Námestie Priateľstva, MŠ – Óvoda, Ružový háj, MŠ – Óvoda, Rybný trh a MŠ – Óvoda, Széchenyiho u.,
 • Mestská polícia Dunajská Streda,
 • Centrum voľného času v Dunajskej Strede,
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda,
 • Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
 • Centrum sociálnej starostlivosti,
 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,
 • Thermalpark DS, a.s.
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola postupu Spoločného stavebného úradu v stavebnom a správnom konaní
 • kontrolovaný subjekt: Spoločný stavebný úrad
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Príkazu primátora mesta Dunajská Streda č. 3/2015 zo dňa 30.06.2015

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2017:

 

Uznesením č. 475/2017/21 zo dňa 26.09.2017 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 nasledovne:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola uverejňovania správ z podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Kontrola objednávok na obstaranie majetku, materiálu, tovarov, prác a služieb na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: I. polrok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti kultúry, sociálnej a zdravotníctva poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 233/2016/11/A zo dňa 19.04.2016
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 zo dňa 10.02.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola hospodárenia v Centre voľného času v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami

 

 1. Kontrola v zmysle § 18 f, ods.1, písm.h) zákona o obecnom zriadení: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly
Cookies