2014- II. félév munkaterve

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2014

 

 

V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad kontrolnej činnosti predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

 

 

Plán kontrolnej činnosti:

 

-    Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

  • kontrolované obdobie: I.polrok 2014

 

-    Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 12/2009 zo dňa 29.09.2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda

  • kontrolované obdobie: I.polrok 2014

 

  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2014

 

-  Kontroly v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva v súlade s § 18 f, ods.1, písm.h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

  • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/262/2012 zo dňa 31.01.2012 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly smerujúcej na spotrebu motorových vozidiel a predloženie kvantitatívne vyjadrenej správy pred mestské zastupiteľstvo v polročných intervaloch

  • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 35/539/2013 zo dňa 01.10.2013 poverilo hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. v pravidelných intervaloch (štvrťročne alebo polročne)

  • Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 

 

           

 

                                                                                               Ing. Fekete Zoltán

                                                                                               hlavný kontrolór

 

Cookies