Odborné komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií

(s kompetenciami najmä v oblasti riešenia mandátu poslancov a primátora mesta,  ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií poslanca a primátora ako verejných funkcionárov, podieľa sa na kontrole vybavovania podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta)

Odborné komisie

Predseda:  Ladislav Bachman
Podpredseda: Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka: dr.jur. Katarína Mészárosová
Členovia: JUDr. Szabolcs Hodosy, Tünde Brunczviková, PhDr. Csaba Penczinger, György Bugár

 

Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä v oblasti financií, rozpočtu, správy , hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta a v oblasti podnikateľskej činnosti na území mesta)

Odborné komisie

Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy 
Podpredseda:  László Szabó
Tajomníčka: Ing. Judita Janyová
Členovia: Attila Karaffa, MUDr. Zoltán Horváth, MUDr. Károly Földes, MPH,  Mgr. Andrea Herceg
Ďaľší členovia: Tihamér Tamás Tóth, Mgr. František Vangel, MBA, PhD.

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä v oblasti rozvoja, územného plánovania, investičnej činnosti, dopravy, cestovného ruchu, čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov)

Odborné komisie

Predseda: Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda: Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka: Ing. Lívia Kelemenová
Členovia: Tünde Brunczviková, Sándor Dohorák, Attila Karaffa, MUDr. Károly Földes, MPH
Ďaľší členovia Ing. Iván Gútay, Richard Földes
   

Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä v  oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

Odborné komisie

Predseda: Ing. Erika Szelle
Podpredseda: Sándor Dohorák
Tajomníčka: Mgr. Ildikó Heller Horony
Členovia: Ladislav Bachman,Ladislav Gútay, Mgr. Iván Nagy, Mgr. Rita Őri
Ďaľší členovia Ing. Oliver Pongrácz, Csaba Kosár

 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä v  oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

Odborné komisie

Predseda:  Ladislav Gútay
Podpredseda: Mgr. Ivan Nagy
Tajomníčka: Mgr. Edita Tilajčiková
Členovia: Attila Karaffa, László Szabó, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik
Ďaľší členovia: Attila Nagy, PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD.
   

 

Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä v oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

Odborné komisie

Predseda: Mgr. Krisztián Nagy
Podpredseda:  György Bugár
Tajomníčka: Mgr. Edita Tilajčiková
Členovia: Ladislav Gútay, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Zoltán Horváth
Ďaľší členovia: Tibor Szaban, Mgr. Nikola Túryová

 

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

(s kompetenciami najmä v oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, opatrovateľskej služby a charity)

Odborné komisie

Predseda: MUDr. Juraj Puha
Podpredseda:  MUDr. Zoltán Horváth
Tajomník: PhDr.. Jozef Bartalos
Členovia: György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy, Imre Jarábik
Ďaľší členovia: PhDr. Marian Kósa, Ladislav Gödölle, PhD.

 

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä v oblasi aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

Odborné komisie

Predseda: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda:  Mgr. Iván Nagy
Tajomníčka: dr. jur. Katarína Mészárosová
Členovia: László Szabó, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik, PhDr. Csaba Penczinger
Ďaľší členovia: JUDr. Juraj Czirfusz, László Polák

 

Cookies