Pripomienkovanie návrhov VZN

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k týmto návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  do 10 dní odo dňa ich vyvesenia.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.

Vaše pripomienky k dole uvedeným návrhom všeobecne
záväzných nariadení môžete poslať na adresu:
Mestský úrad
Referát organizačný
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
alebo elektronicky na adresu:
dominika [dot] pelechova [at] dunstreda [dot] eu

 

Cookies