Všeobecne záväzné nariadenia 2012

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2012 zo dňa 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2008 zo dňa 14. októbra 2008, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2012 zo dňa 26. júna 2012
Účinnosť: 
od 01.01.2013 do 31.01.2013
download
Cookies