Plánu činnosti 2022

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2022

 

 

            Uznesením č. 549/2022/28 zo dňa 11.01.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2021

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a súvisiacich predpisov

 

3. Kontrola plnenia opatrení, prijatých na základe výsledkov kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste Dunajská Streda vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR v roku 2019.

- kontrolované obdobie: 2021

- cieľ kontroly: preveriť plnenie primátorom prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly podľa Protokolu o výsledku kontroly zo dňa 14.08.2019

 

4. Kontrola správnosti tvorby a čerpania sociálneho fondu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie podmienok a uplatňovanie zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a kolektívnej zmluvy pre rok 2021

 

5. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu, program č.9: materské školy bez právnej subjektivity, prvok č. 9.1.3.: materiál

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami

 

6. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej umeleckej škole Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2022

 

 

            Uznesením č. 627/2022/32 zo dňa 28.06.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 nasledovne:

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2022

- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období

 

2. Kontrola zákonného, správneho a úplného zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv a faktúr Mestského úradu v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: od 01.07.2022 do 31.08.2022

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

3. Kontrola tvorby a čerpania rezervného fondu Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

 

4. Kontrola rozpočtového hospodárenia Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov

 

5. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

6. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

7. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2021

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 04.07.2022                                    Ing. Zoltán Fekete

hlavný kontrolór

 

 

Cookies