Správne poplatky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 Životné prostredie

 

Položka 162

a) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

 bez poplatku

b) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

 bez poplatku

c) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

bez poplatku

d) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia

5 eur

e) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia

5 eur

f) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia

5 eur

g) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách

5 eur

h) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

10 eur

Položka 160

i) Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín, na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia mesta mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice, a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde

 

1. fyzická osoba

10 eur

2. právnická osoba

100 eur

 

Matričný úrad, overovanie a evidencia obyvateľstva

 

1. Matrika

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu(fotokópie),výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov

v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

2 eura

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

5 eur

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10 eur

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20 eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

200 eur

Položka 16

a) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2 eura

Úhrady nákladov spojených s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene podľa Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Dunajskej Strede z 26. apríla 2011 je 80 eur.

 

 

2. Overovanie

Položka 2

a) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

 

 - v slovenskom jazyku

2 eura

 - v cudzom jazyku (len v maďarskom a v českom jazyku)

3 eura

Položka 3

1) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2 eura

aa) Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise ak listina alebo jej rovnopis tvorí dva listy a viac listov a osvedčovacia doložka je spojená s listinou šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky, za každý podpis 3 eura

2) Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov

2 eura

3. Evidencia obyvateľstva

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby

5 eur

 

Odbor finančný a evidencie majetku

 

Položka 38

a) Vydanie rybárskeho lístka

 

1) týždenný

1,50 eura

2) mesačný

3 eurá

3) ročný

7 eur

4) trojročný 

17 eur

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

1,50 eura

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu

9,50 eura

Položka 140

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie

100 eur

Položka 144

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu

16,50 eura

 

Oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy

 

Položka 60a

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

30 eur

   

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre     

1) právnickú osobu

30 eur

2) fyzickú osobu

10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

 

 - na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

60 eur

- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

150 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 82

4. Povolenie na zvláštne užívanie

a) miestnych komunikácií

80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, príp. obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

70 eur

Položka 84

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

40 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Spoločný stavebný úrad

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1) pre fyzickú osobu

40 eur

2) pre právnickú osobu

100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 

a) na stavby na bývanie

 

 1. na stavbu rodinného domu

50 eur

 2. na stavbu bytového domu

 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35 eur

2. bytových domov

100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská

30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská

50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad prístrešky, sklady

50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)....................

20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane............................................................................................................ 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..............................................................................200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane............................................................................400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane.........................................................................600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane...................................................................800 eur
nad 10 000 000 eur..................................................................................................................1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1) právnickú osobu

100 eur

2) fyzickú osobu

30 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby

 

1) pre právnickú osobu

50 eur

2) fyzickú osobu

20 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

8. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 

 1) na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60

 30 eur

 2) na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt),

 

  - pre fyzickú osobu

 20 eur

  - pre právnickú osobu

 50 eur

 3) terénnych úprav

 

 - pre právnickú osobu

100 eur

 - pre fyzickú osobu

20 eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

 1. rodinný  dom

35 eur

2.  bytový dom

120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

 

1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2

25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1. rodinných domov a stavieb
na individuálnu rekreáciu

25 eur

2. bytových domov

50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

20 eur

2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť

20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka

20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská

20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou
k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady

 

20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 eur

2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť

30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka

30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská

30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou
k týmto stavbám, napríklad prístrešky, sklady

 

30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb
a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e)....................

20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane..............................................................................................................60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur  vrátane...................................................................................120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane..................................................................................250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane............................................................................... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane...........................................................................530 eur
nad 10 000 000 eur....................................................................................................................660 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 9

13. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50 eur

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.

 

 

Cookies