Plán činnosti 2020

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

 

 

            Uznesením č. 221/2020/10 zo dňa 25.02.2020 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2019

- cieľ kontroly: preveriť plnenie prijatých uznesení,

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

4. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby v Centre voľného času v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

5. Kontrola výkonu základnej finančnej kontroly na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: január, február 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v rozpočtových organizáciach mesta: Základná škola Jilemnického ulica 204/11, Základná škola Smetanov háj 286/9, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020

 

 

            Uznesením č. 302/2020/16 zo dňa 26.09.2020 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2020

 

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: január - september 2019

 

3. Kontrola správy a vedenia pokladničných operácií príručnej pokladne Mestskej polície v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: III.štvrťrok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola pridelených rozpočtových prostriedkov mesta na mestskú hromadnú dopravu

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola správy dane za psa

- kontrolované obdobie: rok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Cookies