Všeobecne záväzné nariadenia 2023

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
Účinnosť: 
01.03.2023
download
VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2023 zo dňa 4. apríla 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda
Účinnosť: 
27.04.2023
download
Cookies