Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania 

 1. O vybavovaní sa vedú samostatné spisy.
 2. Lehota na  vybavenie je:
 • v jednoduchých veciach sa rozhodne bezodkladne,
 • najmenej tri mesiace od  doručenia podania so všetkým požadovanými náležitosťami na mestský úrad, ak rozhodnutie je v právomoci mestského zastupiteľstva (napr. predaj nehnuteľnosti, bezodplatné užívanie nehnuteľnosti, nájom nehnuteľnosti)
 • 30 dní od začatia konania ak osobitný predpis neustanovuje inak; vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní, ak rozhodnutie je v právomoci primátora alebo zamestnancov mestského úradu. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán, v prípadoch ustanovených osobitným zákonom primátor mesta.
 1. Mesto  /poverení zamestnanci mesta/ je oprávnené vyzvať žiadateľa, aby v lehote najmenej do 7 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, prípadne    poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.  Ak súčinnosť resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť resp. konanie zastaviť.
 2. Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.
 3. Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa z nej záznam o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje a doručí  vecne príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie.
 4. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 5. Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po uplynutí  určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa konanie zastaví, v prípadoch stanovených osobitným predpisom sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 6. Žiadosť o informáciu sa vybaví bezodkladne, ak ide o jednoduchú vec,   inak do 8 pracovných dní od jej podania, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti( § 14 ods. 2 a 3 zák.č. 211/2000 Z.z.), ak zákon neustanovuje inak.
 7. Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu, bezodkladne sa to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 8. Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 9. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosti, návrhy, podnety, alebo iné podania   

 1. Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Podanie možno podať:
 • písomne, faxom - nepretržite
 • ústne do zápisnice - v pracovných dňoch v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod. →

Sťažnosti

 1. Sťažnosti možno podávať na tunajšom mestskom úrade:
 • písomne, faxom, elektronicky - nepretržite
 • ústne do zápisnice -  v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod.:  prízemie, č.dv. 112 u hlavného kontrolóra
 • O vybavovaní sa vedú samostatné spisy.
 1. Lehota na  vybavenie je:
 • v jednoduchých veciach sa rozhodne bezodkladne,
 • najmenej tri mesiace od  doručenia podania so všetkým požadovanými náležitosťami na mestský úrad,  ak  rozhodnutie je v právomoci  mestského zastupiteľstva (napr. predaj nehnuteľnosti, bezodplatné užívanie nehnuteľnosti, nájom nehnuteľnosti)
 • 30 dní od začatia konania ak osobitný predpis neustanovuje inak; vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní, ak rozhodnutie je v právomoci primátora alebo zamestnancov mestského úradu. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán, v prípadoch ustanovených osobitným zákonom primátor mesta.
 1. Mesto  /poverení zamestnanci mesta/ je oprávnené vyzvať žiadateľa,    aby v lehote najmenej do 7 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, prípadne    poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.  Ak súčinnosť resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť resp. konanie zastaviť.
 2. Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.
 3. Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa z nej záznam o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje a doručí  vecne príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie.
 4.  Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 5. Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po uplynutí  určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa konanie zastaví, v prípadoch stanovených osobitným predpisom sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 6. Žiadosť o informáciu sa vybaví bezodkladne, ak ide o jednoduchú vec,   inak do 8 pracovných dní od jej podania, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti( § 14 ods. 2 a 3 zák.č. 211/2000 Z.z.), ak zákon neustanovuje inak.
 7. Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu, bezodkladne sa to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 8. Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 9. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosti, návrhy, podnety, alebo iné podania 

 1. Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Podanie možno podať:
 • písomne, faxom - nepretržite
 • ústne do zápisnice - v pracovných dňoch v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod. →

Sťažnosti

 1. Sťažnosti možno podávať na tunajšom mestskom úrade:
 • písomne, faxom, elektronicky - nepretržite
 • ústne do zápisnice -  v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod.:  prízemie, č.dv. 112 u hlavného kontrolóra

 

Cookies