Plán činnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Uznesením č. 55/2019/3 zo dňa 19.02.2019 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II. polrok 2018
- cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

3. Kontrola správnosti zaradenia dlhodobého hmotného majetku do evidencie Mestského úradu Dunajská Streda
- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

- kontrolované obdobie: rok 2018
- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby na

Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II.polrok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

6. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2018

- cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019

Uznesením č. 151/2019/7 zo dňa 24.09.2019 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2019

 

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v znení neskorších zmien

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

 

3. Kontrola príležitostného nájmu nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola správy dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na Žitnoostrovskom jarmoku

- kontrolované obdobie: rok 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

5. Kontrola účtovných dokladov na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: september 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola pokladničných operácií na mestskom úrade

- kontrolované obdobie: august 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

7. Kontrola administratívnej činnosti SSÚ

- kontrolované obdobie: I.polrok 2019

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Cookies