Plán činnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2023

Uznesením č. 19/2022/2 zo dňa 13.12.2022 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 nasledovne:
1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: II. polrok 2022
- cieľ kontroly: preveriť vecné plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede v kontrolovanom období
2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a súvisiacich predpisov
3. Kontrola rozpočtového hospodárenia Centra voľného času v Dunajskej Strede.
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly
4. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Základnej škole, Jilemnického ul. 204/11, Dunajskej Strede
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly
5. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda.
- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie a uplatňovanie ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
6. Kontrola príspevkov na rekreáciu poskytnutých zamestnancom mesta
- kontrolované obdobie: rok 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly
7. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov kontrolami vykonanými na mestskom úrade v rokoch 2021 a 2022
- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly

V Dunajskej Strede, dňa 14.12.2022      Ing. Zoltán Fekete
                                                            hlavný kontrolór

Cookies