Plán činnosti 2021

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021

 

 

            Uznesením č. 380/2021/19 zo dňa 16.03.2021 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2020

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

4. Kontrola zabezpečenia prevádzky parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

 

5. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

6. Kontrola aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: roky 2006 až 2020

- cieľ kontroly: preveriť súlad platných VZN na území mesta Dunajská Streda s aktuálne platnými právnymi predpismi so zámerom ich aktualizácie

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021

 

 

            Uznesením č. 481/2021/25 zo dňa 28.09.2021 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 nasledovne:

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2021

 

2. Kontrola vybranej investičnej akcie mesta

- kontrolované obdobie: január - september 2021

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola administratívnej činnosti SSÚ

-kontrolované obdobie: III. štvrťrok 2020

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Cookies