Plán činnosti 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2018

Uznesením č. 535/2018/25 zo dňa 20.02.2018 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 nasledovne:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: II. polrok 2017
  - cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

3. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

5. Kontrola zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

6. Kontrola rozpočtového hospodárenia
  - kontrolované subjekty: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula   Alapiskola,
  - kontrolované obdobie: rok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

7. Kontrola faktúr a objednávok na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
  - kontrolované obdobie: II. polrok 2017
  - cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

 

Uznesením č. 615/2018/29 zo dňa 18.09.2018 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 nasledovne:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2018

- cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení

2. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa 24.6.2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda 

- kontrolované obdobie: rok 2017

3. Kontrola nájmu hrobových miest na cintorínoch na území mesta Dunajská Streda vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2017

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

4. Kontrola v zmysle § 18 f, ods.1, písm.h) zákona o obecnom zriadení: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/591/2014 zo dňa 11.02.2014 poverilo hlavného kontrolóra pravidelne kontrolovať každú verejnú obchodnú súťaž, ktorú mesto uskutočňuje

 - kontrolované obdobie: rok 2018

 - cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 

 

Cookies