Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti

oznamuje,

že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“. Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení územného plánovania, výstavby a dopravy, č. dverí 220, na úradnej tabuli mesta. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke mesta (link: https://old.dunstreda.sk
/oznamenia-2).

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. od 5.4.2023.

 

Cookies